Tájékoztatás az első évfolyamra beíratás rendjéről – 2021/2022

Tisztelt Szülők! Tisztelt Gondviselők!

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az általános iskola 2021/2022. tanév első évfolyamára a beiratkozás elektronikus úton történik a KRÉTA
rendszeren keresztül.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezés elektronikus, online módjára 2021. április 10-től (szombattól) nyílik meg az
informatikai lehetőség a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános
Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án (péntek) éjfélig van nyitva. Amennyiben szükség lenne a már elektronikusan beküldött adatok
módosítására, akkor ezt az intézmény által meghatározott módon kell jelezni.

Indokolt esetben, előzetes telefonos egyeztetés alapján lehetőséget biztosít az intézmény a személyes beiratkozásra is 2021. április 15-én
(csütörtök) és április 16-án (péntek) a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

A tanulói jogviszony felvétel útján keletkezik. A felvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.

Abban az esetben, ha nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába kívánják beíratni gyermekét, abban az esetben is meg
kell adnia a lakóhely szerint kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét a jelentkezése során. A gyermek körzetes iskoláját az alábbi
keresőfelületen: https://kir.hu/korzet és az általános iskolák, a tankerületi központok és az önkormányzatok honlapján találják meg.

A beiratkozáskor a KRÉTÁ-ba fel kell tölteni, majd szeptemberben eredetiben bemutatni, illetve személyes beiratkozás alkalmával az
intézményben kell bemutatni az alábbi iratokat:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat;
 • a gyermek TAJ kártyáját;
 • a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosító igazolványát;
 • a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról szóló nyilatkozatot;
 • nyilatkozatot arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára;
 • adott esetben:
  • a szakértői bizottság szakértői véleményét,
  • hátrányos helyzetről szóló határozatot,
  • különleges helyzet fennállásának igazolását,
  • a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről szóló nyilatkozatot,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumokat: regisztrációs igazolás, vagy tartózkodási kártya, vagy állandó tartózkodási kártya.

Ha a tanköteles korú gyermek még egy évet óvodában marad, a szülőnek a körzetes iskola felé ezt nem kell jelezni, az iskola fenntartója erről
értesíti a gyermek lakóhelye szerint körzetes intézményt.

A gyermekek felvételéről az intézményvezető legkésőbb 2021. április 23-án meghozza döntését, amelyről azt követően, 2021. április 28-ig a
szülőt/gondviselőt értesíti.

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó, illetve a
gyermek felvételének elutasításáról szóló döntést az iskola igazgatója írásban közli a szülővel. A felvételi kérelemmel kapcsolatos ügyintézés, határidő-számítás
során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül
köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének
kikérésével – az igazgató dönt.

Az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmek teljesítésének lehetőségéről szóló tájékoztatóját legalább tizenöt
nappal a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt nyilvánosságra hozza.

Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a hátrányos helyzetű gyermekek
kérelmét teljesíteni. A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – legalább tizenöt nappal a felvételi kérelmek benyújtására
rendelkezésre álló időszak első napja előtt – nyilvánosságra kell hozni. A hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen vagy kerületben van, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található. A
hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található.

Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között
sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza. A
hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók felvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a gyermek, akinek ezt különleges
helyzete indokolja.

Különleges helyzetnek minősül, ha a gyermek

 • — szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
 • — testvére az adott intézmény tanulója, vagy
 • — munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
 • — az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok benyújtásával, adatok megadásával a jelentkezéssel és beiratkozással kapcsolatos kérdésekben segítséget kérhetnek a rájuk vonatkozó esetekben gyermekük óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója –, valamint az általános iskoláktól az intézményt fenntartó tankerületi központtól.

A tájékoztató PDF formátumban.
Letöltöm
A beiratkozással kapcsolatos tájékoztató dokumentumok:

A beiratkozás során kitöltendő dokumentumok, melyek megtekinthetők, letölthetők/beiratkozást megelőzően kitölthetők:

 • Nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
  Letölt

 • Hit és erkölcstan nyilatkozat
  PDF DOCX