Beiratkozás tájékoztató – 2021/2022

Tisztelt Szülők!

Az EMMI 19/2021 (III.10.) rendelet 2. pontja értelmében a leendő első osztályosok beíratása elektronikus úton és személyesen is történhet.

Az online beiratkozást a KRÉTA rendszer e-ügyintézési felületén keresztül a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen találják meg.

A személyes beiratkozás időpontja:

2021. április 15. (csütörtök) 8:00 órától 16:00 óráig

2021. április 16. (péntek) 8:00 órától 16:00 óráig

Az elektronikus beiratkozáskor a KRÉTÁba fel kell tölteni, személyes beiratkozás alkalmával az intézményben be kell mutatni az alábbi iratokat:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat;
  • a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosító igazolványát;
  • a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról szóló nyilatkozatot;
  • a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről szóló nyilatkozatot;
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumokat: regisztrációs igazolás, vagy tartózkodási kártya, vagy állandó tartózkodási kártya;
  • nyilatkozatot arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hités erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára

Ha a tanköteles korú gyermek még egy évet óvodában marad, a szülőnek a körzetes iskola felé ezt nem kell jelezni, az iskola fenntartója erről értesíti a gyermek lakóhelye szerint körzetes intézményt.

Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az igazgató dönt.

Az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmek teljesítésének lehetőségéről szóló tájékoztatóját legalább tizenöt nappal a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt nyilvánosságra hozza.

Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a hátrányos helyzetű gyermekek kérelmét teljesíteni. A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – legalább tizenöt nappal a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt – nyilvánosságra kell hozni. A hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen vagy kerületben van, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található. A hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található.

Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók felvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a gyermek, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

Különleges helyzetnek minősül, ha a gyermek

  • szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
  • testvére az adott intézmény tanulója, vagy
  • munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
  • az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó, illetve a gyermek felvételének elutasításáról szóló döntést az iskola igazgatója írásban közli a szülővel. A felvételi kérelemmel kapcsolatos ügyintézés, határidő-számítás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Amennyiben kérdésük merülne fel, az alábbi címen forduljanak hozzánk bizalommal:

igazgato@szechenyibp10.hu

Csiki Paula
intézményvezető

A tájékoztató PDF formátumban.
Letöltöm