Tájékoztató a leendő első osztályosok iskolaválasztásának igényfelméréséről

Tisztelt Szülők! Tisztelt Gondviselők!

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező Oktatási Hivatal döntése, vagy ha szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt szakértői véleményében javasolta, a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

A Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában, Budapest X. kerületében és Budapest XVII. kerületében működő általános iskolákban a beiratkozás előtt TÁJÉKOZÓDÁSI CÉLLAL – előzetes jelentkezést tartunk.

Azoknak a gyermekeknek a jelentkezését várjuk, akik kizárólagosan a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő kőbányai vagy rákosmenti általános iskolába szeretnének beiratkozni.

A jelentkezés benyújtásához rendelkezésre álló időpont:

2021 március 1-től (hétfő) 2021. március 3-ig (szerda)
7:30 órától 17:30 óráig

A jelentkezés írásban történik, a tájékoztató mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével. Az igényfelmérő lapon egy intézményt lehet megjelölni, azon belül külön veendő számításba egy-egy iskola emelt szintű/tagozatos/többlet óraszámú osztálya, illetve az általános tantervű osztálya (a sorrend egyben prioritást is jelent).
Fontos, hogy a szülők egyetértve válasszanak gyermekük számára iskolát.

A kitöltött igényfelmérő lapot aláírva a megjelölt intézményhez elektronikus úton vagy papír alapon kell benyújtani.

Az igényfelmérő formanyomtatvány 2021. február 1-től az iskolák honlapjáról letölthető.

A jelentkezési lap kitöltése és benyújtása önkéntesen történik.

Az adatszolgáltatás célhoz kötött az általános iskolai beiratkozás előkészítését, zökkenőmentes lebonyolítását szolgálja. A gyermekek és gondviselőik személyes adatait az intézményen belül az igényfelmérés lebonyolításáért felelős személyek kezelik a beiratkozás lezárásáig.

A tanköteles tanulókat 2021. április 15-16-án kell beíratni a lakóhelye szerint illetékes (körzetes) vagy a választott iskola első évfolyamára.

A szülők, gondviselők a 2021/2022. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetlistát, a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját február végén találják meg az Oktatási Hivatal KIR Hivatali ügyek: https://kir.hu/KIR2 KORZET 3h/Pub/Index, valamint a  z általános iskolák honlapján. A hirdetményt az általános iskolák a bejáratuknál is kifüggesztik.

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A felvételről az iskola igazgatója dönt. A felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy kérelmet elutasító döntést hoz. Döntését — jogszabályban meghatározott formában — írásban közli a szülővel (gondviselővel). Az iskolába felvett gyermekek osztályba való beosztásáról — a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével — az intézményvezető dönt.

Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó tankerületi igazgató


Letölthető dokumentumok
Igényfelmérő lap
Letöltöm
Nemzetiségi nyilatkozatok
Letöltöm
Tájékoztató szövege
Letöltöm