Pályázat! Intézményvezetői beosztás ellátására. – KÖZIGÁLÁS 2020. február 5.

Emberi Erőforrások Minisztere

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.16-2025.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése,, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) munkakörhöz kapcsolódóan a pályázó javadalmazására a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteléről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló jogszabály az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •  Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói / tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével, munkáltatói igazoláson feltüntetve a négy év meglétét),

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lengyel-Fehér Gyöngyi szakmai igazgatóhelyettes nyújt, a +36/1-795-8143 -os telefonszámon. Mobilról érintéssel hívható! Hívom 

A pályázatok benyújtásának módja:

 •  Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/202/197-1/2020 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Kelet-Pesti Tankerületi Központ honlapján: www.kk.gov.hu/hirek-keletpesti
 • Kelet-Pesti Tankerületi Központ hirdetőtábláján – 2020. február 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (két lefűzött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Kelet-Pesti Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

PDF
Forrás: KÖZIGÁLLÁS