Beíratási tájékoztató a 2021/2022. tanév első évfolyamára jelentkezőknek

Kedves Szülők!

A beiratkozás időpontja 2021. április 15-16.


Beiratkozással kapcsolatos feladatok

A beiratkozás lehetséges módjai:

A törvényes képviselők kétféle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2021/2022. tanévre vonatkozóan:

a) Csak papír alapon történő adminisztrációval:

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a magukkal bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat (ld. alább) alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben, és elvégzi a szokott műveleteket (összevetés kormányhivatali körzetes listával, adatok felvitele…stb.)

b) Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:

A KÖFOP-1.O.O-VEKOP-15-2017-00054 Köznevelés Állami Fenntartóinak.

Folyamategységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projektben kifejlesztett elektronikus ügyintézési felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap; továbbiakban: e- Ügyintézés felület) keresztül — regisztráció után — indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot. Minden a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézményeknek biztosítania kell az elektronikus ügyintézéssel történő jelentkezés lehetőségét, azok számára, akiknek erre igényük van. (Csak április 1-től működik várhatóan a rendszer)

Az e- Ügyintézés felületen ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Ezekhez az adatokhoz a felvitel után az érintett intézmény is hozzáfér, így a beiratkozás napján már nem lesz szükség ezek felvitelére. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozatok) a rendszerből letölthetők, és aláírás után a másolatok is feltölthetők.

A beiratkozás napján- függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja- minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni.

Az intézmény vezetője gondoskodik a beíratás napján a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

• A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

• Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító (eredeti) igazolás:

— járási szakértői bizottság szakértői véleménye,  sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,

• Nyilatkozat a törvényes képviseletről (melléklet) ebben a tekintetben a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének előírásai az irányadók* • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (abban az esetben, ha a lakcímkártyán lakóhely és tartózkodási hely is szerepel), Megj.: A tartózkodási helyet 5 évenként meg kell újítani a kormányhivatalnál, tehát a kártyán a dátumot ellenőrizni szükséges.

• Német nemzetiségi osztályba jelentkezők esetében I. Nyilatkozat a német nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről vagy II. Nyilatkozat a nemzetiségi hovatartozásról

 *A közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó (melléklet) nyilatkozat kitöltésére nem kötelezhető a szülő vagy gondviselő, mert ezt nem írja elő jogszabály, azonban annak kitöltését — a korábbi gyakorlatnak megfelelően a jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében — kérheti a köznevelési intézmény. Mindemellett fel kell hívni a törvényes képviselők figyelmét arra, hogy ebben az esetben önként teszik meg a nyilatkozatot, és adják meg az azzal kapcsolatban a releváns adatokat.

A Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek!

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását — a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából — be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A beiratkozás során az intézmény dolgozói rögzítik a KRÉTA rendszerben a gyermekek beiratkozásához szükséges adatait, illetve e- Ügyintézés folyamata esetén az igazolványok alapján ellenőrzik a beküldött adatok helyességét.

A gyermek felvételéről/ elutasításáról április végéig fog értesítést kapni a szülő.